En anbefaling af ”The Social Organization”

Baggrunden for dette blogindlæg er, at jeg gennem mit arbejde med sociale medier ved Odense Kommune er blevet tilbudt et møde med Group Vice President ved Gartner Reseach, Anthony J. Bradley. Inden mødet har jeg fået hans bog ”The Sociale Organization” fra oktober 2011 til gennemsyn, og vil her kort dele mine tanker om bogen.

Ud fra undertitlen How to use social media to tap the colletive genius of your customers and employes var jeg forberedt på at skulle læse endnu en bestseller om, hvordan man hurtigt kunne score kassen med sociale medier. Heldigvis blev jeg positivt overrasket.

The social organization

Lad mig starte med at gøre det klart, hvad bogens titel dækker over. Med forfatternes egne ord er The Social Organization en organisation, som strategisk gør brug af Mass Collaboration til at løse udvalgte problemstillinger og udfordringer. Frem for en idealistisk forestilling om organisationer der er sociale i samtlige led, tages der altså udgangspunkt i en mere realistisk tilgang til emnet.

På baggrund af definitionen af The Social Organization må det næste spørgsmål være, hvad der menes med Mass Collaboration? Her er bogen ligeledes meget præcis og har dedikeret et helt kapitel til at belyse fænomenet, som ud fra en række principper og punkter kort sagt beskrives som den form for samarbejde, som finder sted i et velfungerende community.

Fokus på formål

Bogen tager afstand fra en ”provide & pray”-tilgang til sociale værktøjer, hvor man blot gør teknikken tilgængelig og håber på det bedste. Pointen i bogen er således, at det ikke handler om teknikken, men at det i langt højere grad handler om at tilgå emnet strategisk og først og fremmest definere det rette formål. Denne tilgang kan jeg kun være enig i.

Bogens styrke er, at den hurtigt bevæger sig væk fra en overfladisk makrotilgang til emnet for i stedet at blive meget konkret, og dykke ned i, hvilke mekanismer som gør sig gældende i et enkelt community. Det overordnede budskab i bogen er, at sociale værktøjer først giver mening i det øjeblik, at deltagerne ser et klart formål i at deltage i et konkret samarbejde. At skabe et godt community kræver en forståelse for målgruppen, hvad de skal samarbejde omkring, hvad de får ud af det – samt hvilken værdi organisationen oplever. Og det er ud fra ét velfungerende community, at man kan udvikle sig og løbende skabe en social organisation.

En ledelsesmæssig balancegang

At bygge en social organisation op med fokus på bundlinen er ensbetydende med, at ledere skal arbejde strategisk med en portefølje af communties. Bogen lægger således op til, at en leder skal finde, pleje og udvikle de rigtige communties, hvis formål stemmer overens med organisationens overordnede målsætning. Lederens rolle er at guide og pleje frem for at styre og kontrollere.

Bogen er igen meget konkret og opstiller en række fremgangsmåder og beslutningsværktøjer til, hvorledes en leder skal udvælge og videreudvikle de rette communities for derigennem at medvirke til at skabe en organisation, hvor det er naturligt at løse problemstillinger ved hjælp af communities – The Social Organization

Iterativ fremgang

I bogen opstilles konkrete værktøjer og begrebsrammer for, hvordan man kan tilgå implementeringen af sociale værktøjer i større organisationer. Vigtigt er det her, at bogens forfattere ikke forsøger at forsimple komplekse problemstillinger, men derimod er sig bevidste om, at man befinder sig i komplekst farvand. Strukturen i sociale værktøjer indebærer en transformativ kausalitet, hvor menneskelige interaktioner og spontanitet fordobles, hvilket umuliggør detaljeret planlægning. Bogens modeller forsøger på bedste vis at rumme dette ved at lægge op til en iterativ og afprøvende fremgang samtidig med, at de virker tilpas åbne og dynamiske.

I sammenligning med eksempelvis Charlene Li’s ”Open Leadership” fra 2010, hvori der opstilles en fast model for, hvordan man gennem ni trin kan ændre en organisations kultur til at være mere åben, tilbyder The Social Organzation således et mere nuanceret og praktisk anvendeligt værktøj.

Når nu vi er ved emnet

Titlen på bogen var for mig et glædeligt gensyn med et emne, som man tidligere har arbejdet med med hos danske Socialsquare, hvor blandt andet dette White Paper stammer fra. Ligeledes kan jeg anbefale denne video, hvor Martin Sønderlev Christensen introducerer emnet.

The Social Organization – Martin Sønderlev Christensen from LeaderLab on Vimeo.

This entry was posted in Den sociale organisation, Digital kommunikation, Social business, Sociale medier and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *